Política de privacidade

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Identidade: Borja Blanco Méndez
CIF: 44844415G
Enderezo: Avenida de Coimbra 14, 3 Izquierda
15704 Santiago de Compostela
Correo electrónico: borja@azvai.com

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Esta web só recolle datos persoais a través do formulario “Contacta”, coa finalidade de manter relacións comerciais coas persoas que o soliciten.

Comprométemonos a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada.

3. Por canto tempo imos conservar os seus datos?

Os datos persoais proporcionados vanse conservar mentres siga vixente a finalidade pola que se recolleron e non se solicite a súa supresión pola persoa interesada. No caso de inactividade polasúa parte, conservaranse os datos de carácter persoal facilitados por un período máximo de cinco anos.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais, basease no consentimento expresado pola persoa interesada en manter relacións comerciais, así como no caso de que se executen medidas contractuais ou precontractuais e no interese lexítimo para o establecemento de relacións profesionais e para coñecer a satisfacción dos clientes.

5. A que destinatarios se van comunicar os seus datos?

Os seus datos non se van ceder nin comunicar a terceiros en ningún caso.

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Pode exercer todos os dereitos segundo a lexislación vixente sobre protección de datos.

Obter confirmación por parte do responsable do tratamento de si se están tratando ou non datos persoais que lle incumben. Acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación de datos inexactos, solicitar a supresión de datos que xa non sexan necesarios para os fins que se recolleron, solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos datos, conservándose neste caso unicamente para o exercicio de posibles reclamacións, e solicitar a portabilidade dos seus datos.

En caso de que tratemos os seus datos para algunha finalidade na que solicitáramos o seu previo consentimento, ten dereito a retirar o mesmo en calquera momento sen que isto afecte á licitude do tratamento previo á súa retirada.

Pode exercer os dereitos indicados anteriormente ante o responsable do tratamento, cuxos datos figuran neste documento, achegando o correspondente documento que lle identifique.

Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, terá dereito a presentar unha reclamación diante da Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).